Algemene voorwaarden

 

Huurvoorwaarden  JOLLY JUMPER PARTY B.V.

 

jupiter 73  2685 LV POELDIJK

 

I. Algemeen

 

Art. 1:

 

Alle verhuringen, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, door de huurder gekend en aanvaard; uitsluitende voorwaarden van de huurder worden niet aanvaard.

 

Art. 2:

 

Indien de huurder de verhuring annuleert, wordt er voor de annulering 50 % van de totale factuur in rekening gebracht mits schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Art. 3:

 

Er zal vooraf 50% borgsom worden afgedragen van het totaal bedrag. Dit ontvangt u terug na inleveren van het gehuurde zoals deze zijn aangeleverd.

 

Art. 4:

 

De betaling van de huurprijs dient te gebeuren via overschrijving op rekeningnummer NL 78 INGB 0007 4967 16  op naam van  JOLLY JUMPER PARTY B.V  binnen de 14 dagen na ontvangst van het contract. Contante betalingen worden alleen geaccepteerd wanneer dit van te voren overeen is gekomen.

 

II. Verhuur

 

Art. 5:

 

De afgesproken huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd. hiervoor moeten van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt

 

Art. 6:

 

Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn uitsluitend ten laste van de huurder.

 

Art. 7:

 

Alle verhuurde goederen zijn en blijven de exclusieve eigendom van Jolly Jumper party b.v. De huurder is verplicht om in geval van beslaglegging, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, en dergelijke, de gerechtsdeurwaarder, curator, commissaris inzake opschorting, vereffenaar, en dergelijke, daarvan kennis te stellen.

Art 8:

 

Bij overmacht kan de verhuurder het contract eenzijdig be-eindigen zonder kosten voor de verhuurder Jolly Jumper party b.v.

Art 9:

 

Bij het niet naleven van de richtlijnen door de huurder heeft Jolly Jumper party b.v. het recht het contract ter plekke te be-eindigen.

Art. 10:

 

Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed onder te verhuren, mits de huurder toestemming heeft verkregen van Jolly Jumper party b.v..

 

Art. 11:

 

De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen, indien nodig, te vervangen door gelijkwaardige.

 

III Aansprakelijkheid

 

Art. 12:

 

De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen gedurende de gehele huurperiode.

 

Art. 13:

 

De huurder zal aan de gehuurde goederen de zorg besteden.

 

Dit betekent onder meer dat hij/zij:
-de gebruiksaanwijzing en veiligheidsvoorschriften correct toepast
-de huurder is steeds aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge ontstaan zijn.

 

Art 14:

 

Jolly Jumper party b.v. is ten alle tijden nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen of enige schade wat wordt veroorzaakt  aan derden.

 

Art. 15:

 

Bij onjuist gebruik en schade aan de toestellen  zal de schade verhaalt worden op de huurder. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door Jolly Jumper Party BV in ontvangst is genomen 
aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal,vervreemding en totaal verloren gaan.

 

 

 

Als de huurder een gebrek vaststelt aan een van de gehuurde goederen, dient hij dit onmiddellijk te       melden aan de verhuurder Jolly Jumper party b.v. op telefoonnummer +31 174 73 11 21  kantoor    of mobiel +31 641159821 Gebeurt dit niet  worden de gemaakte kosten doorberekend bij de huurder.

 

Print Friendly